Jahna Dahms: Parkoviště: Skrytá krása historických vrstev.

Projekt vznikl na základě zkoumání archeologické hypotézy, že v centru Drážďan se  mohlo nacházet starověké sídliště s kultovním místem z doby bronzové, ještě před  skutečným založením města. To dalo podnět k myšlence, že místo, kde se nachází  drážďanský kostel Frauenkirche, bylo nejen historickým, ale možná i duchovním  výchozím bodem osídlení, což by mohlo vysvětlovat velkou touhu po obnově  Frauenkirche, přestože v té době neexistovalo žádné náboženské společenství pro  tento kostel. 

Pro prozkoumání této myšlenky a lepší pochopení lokality byl proveden důkladný  průzkum. Ten odhalil neobvyklou vzdálenost mezi vyznačenými liniemi na parkovišti.  Archeologické vykopávky v letech 2001/2002 potvrdily existenci nejstaršího kostela a  sídliště z doby bronzové a odkryly sídlištní a stavební vrstvy z téměř všech  následujících století. S podporou Státního úřadu pro archeologii Saska se podařilo  rozvinout překvapivou korespondenci mezi korunami zdí z různých století a  strukturou pohřebiště z doby bronzové s vyznačovacími liniemi parkoviště jako  hypotézu umělecké korespondence.  

Ve spolupráci se Státním úřadem pro archeologii Saska (Landesamt für Archäologie  Sachsen) a investorem Arturem Priscem byly na ploše vykopávek rekonstruovány linie  značení parkoviště. Velkoformátová planimetrická kresba překrývá nejen půdorysnou  strukturu výkopu, ale také výškové rozdíly korun zdí dosahující až 8 metrů. 

Umělecké dílo ukazuje mimořádnou shodu mezi historickým uspořádáním areálu a  parkovištěm, které se po staletí opakovalo. Z ptačí perspektivy se tak zviditelnila  fascinující shoda různých historických vrstev v plánu vykopávek. Kresba  zprostředkovává genius loci místa a odhaluje fascinující krásu historické kontinuity.