Technische Universität Dresden

Technische Universität Dresden

Technická univerzita v Drážďanech (TU Dresden) má svůj původ v instituci Technische Bildungsanstalt Dresden, založené v roce 1828. Status university má od roku 1890. Dnes je to univerzita s velmi širokým záběrem, který zahrnuje technické a přírodní vědy, stejně jako humanitní, kulturní a společenské vědy a medicínu.

Zvláštností Fakulty architektury je, že studijní programy architektury a krajinářské architektury jsou spojeny do jedné fakulty, která čítá 1200 studentů. To je v Drážďanech tradicí již od 50. let 20. století a utváří profil fakulty i rovnováhu mezi teoreticko-vědeckým, technickým a tvůrčím zaměřením výuky. Kromě klasického architektonického vzdělání, které je těžištěm studijního oboru architektura, se nabízejí také nové oblasti zájmu v oblasti studia a výzkumu v současné oblasti napětí mezi udržitelností a inovacemi, např. výstavba ve stávajících souvislostech a udržitelný rozvoj měst, opětovné využití brownfieldů, ekologicky šetrné stavby a renovace, vizionářské scénáře pro budoucnost bydlení a práce.

Institut für Baugeschichte, Architekturtheorie und Denkmalpflege (IBAD) prosazuje transdisciplinární přístup k výuce a výzkumu, který je v souladu s tradicí evropských intelektuálních dějin a zohledňuje současné fenomény v architektonické kultuře s jejich příležitostmi a riziky. Teoretické a praktické otázky jsou řešeny z pohledu stavební historie, která může zahrnovat konkrétní pozorování, kulturní studie i realizaci plánování. Z hlediska aktuálních otázek se Katedra památkové péče a architektonického designu zaměřuje na kulturní paměť společnosti a na současné a udržitelné zacházení s historickým architektonickým dědictvím. Teorie architektury doplňuje obraz z pohledu hermeneutické disciplíny, která zkoumá základní vztah mezi architekturou a společností a poskytuje vizionářskou perspektivu pro budoucnost tím, že se ptá, v jakém prostředí chceme žít.

Kromě toho je institut důležitým a nezbytným mostem mezi architekturou jako vědeckou praxí, která zahrnuje vlastní oblasti výzkumu, a kulturními či společenskými vědami obecně. V kolegiální kombinaci teoretických, historických a designově orientovaných oblastí výuky a výzkumu tak IBAD usiluje o transdisciplinární metodu práce, která zvláštním způsobem charakterizuje studium a profesní oblast architektury.

Další informace: https://tu-dresden.de/bu/architektur/ibad