Agentura AFL (Stéphane Füzesséry & Paul Landauer), Kresba projektu Grand Balcon, 2022, Brest Métropole

Současně s dokončením proměny náhorní plošiny Plateau des Capucins byla zahájena operace „Coeur de métropole“ (Srdce metropole), která má poskytnout dlouhodobou vizi rozvoje Brestu.

Architektka a urbanistka Paola Viganò byla pověřena úkolem promyslet urbanistické změny ve spolupráci s obyvateli a aktéry území. Akční plán, který je výsledkem těchto úvah, nastiňuje perspektivy pro rok 2040 a reaguje navýzvy dnešního světa (klimatické změny, vývoj mobility) a přání obyvatel (těsnější vztah k výjimečné okolní krajině).

S ohledem na tento akční plán navrhuje pařížská agentura ABC přestavbu výšin nad břehem řeky Penfeld ve čtvrti Recouvrance. Pěší a cyklistické stezky začleněné do systému parků a veřejných prostranství propojí fragmenty čtvrtí na pravém břehu do souvislé promenády. Z vrcholu tohoto Velkého balkonu se budou moci chodci kochat panoramatickým výhledem na levý břeh (přestavěné město). Tato terénní úprava znázorňuje pohyb, jehož prostřednictvím si přivlastňujeme prostor a způsob, jakým se díváme na město, což je tolik zásadní pro (re)konstrukci městské imaginace.

Sonia de Puineuf